New Release

gomadare

03/09/2014

เมนูแนะนำใหม่ Gomadare

gindara

01/08/2014

เมนูใหม่จากOOTOYAกับเมนู ปลากินดาระหมักซอสมิโสะขาวย่างถ่าน

soba

18/07/2014

เมนูแนะนำ Uchitate Soba โซบะเส้นสด แป้งจากฮอกไกโด

OOTOYA Secret

Serect-thai

Top 5 Menu

No.1
No. 2
No. 3
N0.4
N0.5
No. 1 ปลาชิมะฮอกเกะย่างถ่าน
No. 2 ปลาเเซลมอนย่างถ่าน
No. 3 ซุปกิมจิกับเต้าหู้สด
No. 4 คัตสึโทจิ
No. 5 ปลาซาบะย่างถ่าน

Advertisement

OOTOYA Gang

Gohang Kun Rice Chang Okawari ninja Gohan da Zo

help me write my essayhelp me write my essay